Navigace

Obsah

Zpět

Směrnice č. 02/2018 o úhradě věcných břemen

 

SMĚRNICE

 

 OBCE M O H E L N I C E

č.02/2018

 

     Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 14.9.2018 usneslo vydat tuto vnitřní:

 

SMĚRNICI

 

O ÚHRADĚ VĚCNÝCH BŘEMEN

 

 

ČL.1

Základní ustanovení

 

 

       Obec Mohelnice, jako osoba povinná, uzavírá smlouvy o zřízení věcných břemen ve věci uložení podzemních či nadzem- ních vedení liniových staveb s osobami oprávněnými, kterými jsou fyzické i právnické osoby - vlastníci těchto liniových staveb:

 

a)   vedení kabelů nízkého a vysokého napětí

b)   vedení plynových potrubí

 

 

Čl.2

Výše úhrady za zřízení věcného břemene

 

(1) Poplatníkem úhrady za zřízení věcného břemene je každá oprávněná fyzická či právnická osoba, která uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene s Obcí Mohelnice, jako osobou povinnou, ve věci uložení a práva přístupu ke svým podzemním či nadzemním liniovým stavbám.

 

(2) Věcné břemeno je zřizováno úplatně za jednorázovou úplatu.

 

(3) Výše úplaty za zřízení věcného břemene činí 150,- Kč za 1 běžný metr liniové stavby, ke které se věcné břemeno vztahuje.

 

(4) Splatnost úhrady za zřízení věcného břemene je do 30 dnů od zápisu takovéhoto věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

(5) Náklady spojené se sepsáním příslušných smluv, s vyhotove-ním geometrického plánu pro zápis tohoto práva do katastru nemovitostí a správní poplatek za zápis tohoto práva do katastru nemovitostí hradí osoba oprávněná.

 

Čl.3

Účinnost

 

    Tato směrnice nabývá účinnosti dne 14.9.2018.

 

   ……………………………………………………………                       ………………………………………………………………

    Bronislav Hulec                       Mgr. Eva Ďuráková                      

         starosta obce                                    místostarostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 30. 8. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět