Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č. 2/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství

OBEC  MOHELNICE

Obecně závazná vyhláška

obce Mohelnice

č. 2 / 2014 

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva  na veřejném prostranství v obci Mohelnici a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice  se na svém zasedání dne 31.1.2014 usneslo vydat na základě
ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

1.  Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a)    na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce  je možný pohyb      psů pouze na vodítku.

b)    na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů.

2.   Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

 

Čl. 2

Vymezení prostoru  pro volné pobíhání psů

 

1.    Pro volné pobíhání psů se vymezují následující prostory: p.p.č.991, 274, 273, 272, 271 a 426 v k.ú. Mohelnice.

2.    Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

                                              

Čl. 3

Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejném prostranství

 

1.    Pohyb drůbeže a jiného podobného hospodářského zvířectva na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci.

2.    V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany veřejné zeleně v obci se stanovuje chovatelům a vlastníkům drůbeže a jiného podobného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se jejich drůbež nebo jiné podobné hospodářské zvířectvo nepohybovala na veřejném prostranství v zastavěných částech obce, vyznačených na mapce v příloze k této obecně závazné vyhlášce.

 

Čl. 4

Čistota v obci

 

Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva, popř. jejich průvodci či jezdci jsou povinni zajistit, aby pes, kůň, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, v případě znečištění zajistit okamžité odstranění znečištění.

 

Čl. 5

Závěrečné ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební psy policie, městské policie a celní správy pokud vykonávají činnost v souvislosti s plněním pracovních úkolů2), dále záchranné psy při výkonu záchranných prací, psy při doprovodu nevidomých osob.

 

  Čl.6

   Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou  bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trastný čin.

 

Čl. 7

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení tj. 15.2.2014.

                                                                              

Čl. 8

Úzrušující ustanovení

 

Ruší se obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č.3/1999, o pohybu zvířat na veřejném prostanství.

 

Mgr. Eva Ďuráková                                                                                 Bronislav  Hulec

   místostarostka                                                                                             starosta

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce  č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mohelnici:

  

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b)  obecně závazné vyhlášky obce.

 

  1. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  2. < > Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

     

     

Vyvěšeno: 15. 1. 2014

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět