Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Obec M o h e l n i c e

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č. 2/2020,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 17. 1. 2020 usnesením č. 1/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Mohelnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Mohelnice.1

 

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3

 

 

Čl. 3

Veřejná prostranství

 

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

 

Pozemky parcelní č.: 986/1, 986/4, 986/5, 986/11, 987/1, 987/4, 791/1,

                                     790, 1018, 98/1, 97/3, 97/1

 

 

 

 

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den vzniku užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede4

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.

 

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.7

 

 

Čl. 5

Sazba poplatku

 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb… 3,- Kč,

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje…..……...... 3,- Kč,

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje..................................10,- Kč,

d) za provádění výkopových prací ..........................................................................5,- Kč,

e) za umístění stavebních zařízení .........................................................................5,- Kč,

f) za umístění reklamních zařízení ..........................................................................5,- Kč,

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...............................5,- Kč,

h) za umístění zařízení cirkusů ...............................................................................5,- Kč,

i) za umístění skládek ( stavební materiál, stavební  stroje) .......................……….6,- Kč,

j)  umístění skládek ( dřevo ) ................................................................................…1,-Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  …......................................5,- Kč,

l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních       děl............................................................................................................................10,- Kč.

 

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

 

  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa.................................. ………..1 000,- Kč / rok.
  2. Umístění skládek  ( dřevo )  ……………………………………………………30,- Kč / měsíc.

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek ve stanovené výši je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 10 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 10 dnů nebo delší nejpozději do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství

(2) Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození

 

(1) Poplatek se neplatí:

 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely8.

 

2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 15

dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

 

 

Čl. 9

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. 2. 2020.

 

 

 

           ...................................                                                          ...............................

                Martin Misař                                                                        Bronislav Hulec

               místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 1. 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

Vyvěšeno: 18. 1. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět