Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 obce Mohelnice k zajištění udržování čistoty místních komunikací a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí a zeleně

Obec Mohelnice

 

Plzeňský kraj

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice

 

 č.2/2016

 

k zajištění udržování čistoty místních komunikací a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

 

     Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 23. září usnesením č. 3 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty místních komunikací ( dále jen „MK“) a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).

 2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zabránit poškozování a znečišťování veřejných prostranství a zajistit zlepšení estetického vzhledu obce.

 

Čl. 2

Čistota MK a jiných veřejných prostranství

 

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění MK a jiných veřejných prostranství.

 2. Znečištěním MK či jiného veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí např. rozhazování odpadků, výkaly domácích zvířat, zanechané nečistoty po krátkodobě uloženém materiálu apod.

3. Kdo způsobí znečištění MK či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.

4. V případě zvláštního užívání veřejného prostranství z důvodu uložení paliva, stavebních materiálů a podobně, je povinna osoba, která veřejné prostranství užívá odstranit z něj znečištění vzniklé v souvislosti se zvláštním užíváním neprodleně po ukončení daného zvláštního užívání. 5. V případě znečištění MK nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.

 

Čl. 3

Ochrana veřejné zeleně

 

 1. Vlastník nebo nájemce veřejné zeleně je povinen travní plochy udržovat formou pravidelných sečí, a to minimálně 3 x za období od dubna do října. Po provedené seči musí být posekaná hmota do tří dnů odstraněna, pokud nebyla seč provedena mulčováním.

 2. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.

 3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:

 a) stání, zastavení nebo jízda motorovými vozidly, nejde-li o vozidlo provádějící jejich údržbu

 b) umísťovat jakákoliv zařízení nebo skládky

 c) lámat větve, trhat nebo jinak poškozovat prvky veřejné zeleně

 

Čl. 4

Účinnost.

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. 10. 2016.

 

……………………                                                                      ……………………..

  Bronislav Hulec                                                                            Mgr. Eva Ďuráková                                                                        

       starosta                                                                                         místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno  dne: 24. 9. 2016

 Sejmuto  dne:

 

Příloha č. 1. Vymezení ploch veřejné zeleně, na kterých je zakázána jízda a stání motorového vozidla, mimo vozidel údržby:

Vyvěšeno: 23. 9. 2016

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět