Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci

OBEC  MOHELNICE
Plzeňský kraj

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2021

 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 16.12.2021 usnesením č. 6/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Mohelnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad Mohelnice (dále jen „správce poplatku").1

Čl. 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.2
 2. Poplatníkem poplatku je3

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 1. Plátcem poplatku je4

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

 1. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.5
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.6

 

 

Čl. 3

Poplatkové období

        Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.7

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
 2. V ohlášení plátce poplatku uvede8

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

 1. Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.9
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.10
 3. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který  může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidenci,do nichž má zřízen automatický přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce11

       6.  Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.12

 

Čl. 5

Základ poplatku13

 1. Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka.
 2. Objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na kalendářní měsíc připadající na poplatníka je

a) podíl objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc a počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci kalendářního měsíce, nebo

b) kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na kalendářní měsíc v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

 1. Minimální základ dílčího poplatku činí 40 l.

Čl. 6

Sazba poplatku

        Sazba poplatku činí 0,65 Kč za litr.

ČI. 7

Výpočet poplatku14

 1. Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

 1. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby pro tento základ.

Čl. 8

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti nekončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst.

1 této vyhlášky.

 1. Není-li plátce poplatku, zaplatí poplatek ve lhůtě podle odstavce 1,2 a 3 poplatník.12

Čl. 9

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.15
 2. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.16
 3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17

Čl. 10

Společná ustanovení

 1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.18
 2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.19

 

Čl. 11

Zrušovací ustanovení

 

    Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Mohelnice

    č. 4/2019, o poplatku za komunální odpad ze dne 13. 12.  2019.

 

 

Čl. 12

Účinnost

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2022.

 

                    Martin Misař                                                                         Bronislav Hulec

                   místostarosta                                                                                starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2021

 

Sejmuto z úřední desky: 

 

 

Zveřejnění OZV bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

2 § 10j zákona o místních poplatcích

3 § 10i zákona o místních poplatcích

4 § 10n odst. 1 zákona o místních poplatcích

5 § 10n odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 10p zákona o místních poplatcích

7 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

8 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

10 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

11 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

12 Absencí plátce je míněna situace, kdy je osoba poplatníka a plátce totožná (např. vlastník    nemovité věci, v níž nemá nikdo bydliště) a jedná tudíž   pouze v postavení poplatníka.

13 § 10k ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

14 § 10m ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

15 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

16 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích

17 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

18 § 10q zákona o místních poplatcích

19 § 10r zákona o místních poplatcích

 

 

Vyvěšeno: 17. 12. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět