Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

  

Obec  M o h e l n i c e

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 11. 1. 2020 usnesením č. 1/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Mohelnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Mohelnice.1

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 

 

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 

 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ........................................................................................ 50,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................75,- Kč.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 

 

5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 

 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku11

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

 

Čl.10

Zrušovací ustanovení

 

(1) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č.1/2011, o poplatku ze psů ze dne 18.3. 2011.

 

Čl. 11

Účinnost

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti 2. 2. 2020.

 

 

 

 

   ……………………………                                                                      ……………………………

        Martin Misař                                                                                                    Bronislav Hulec

        místostarosta                                                                                                         starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 1. 2020

 

Sejmuto:

 

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

11 § 12 zákona o místních poplatcích

 

 

 

Obec  M o h e l n i c e

 

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2020,

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 11. 1. 2020 usnesením č. 1/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

(1) Obec Mohelnice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Mohelnice.1

 

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).2

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) V ohlášení poplatník uvede4

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

 

 

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 

 

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.6

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ........................................................................................ 50,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................75,- Kč.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.

 

(2) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 

 

5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

 

 

 

 

 

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.8

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.10

 

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku11

 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy.

 

Čl.10

Zrušovací ustanovení

 

(1) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice č.1/2011, o poplatku ze psů ze dne 18.3. 2011.

 

Čl. 11

Účinnost

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti 2. 2. 2020.

 

 

 

 

   ……………………………                                                                      ……………………………

        Martin Misař                                                                                                    Bronislav Hulec

        místostarosta                                                                                                         starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 18. 1. 2020

 

Sejmuto:

 

Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

11 § 12 zákona o místních poplatcích

 

Vyvěšeno: 18. 1. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět