Navigace

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mohelnice

 

Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice

č.1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mohelnice

 

 

Zastupitelstvo obce Mohelnice se na svém zasedání dne 20.3.2015  usnesením č.1/15 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mohelnice, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

 1. Komunální odpad se třídí na složky:

   

 2. Biologické odpady rostlinného původu

 3. < >

  Plasty včetně PET lahví,

 4. < >< >

  Nebezpečné odpady,

 5. Objemný odpad,

 6. Směsný komunální odpad.

   

 7. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).

   

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

      1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

 

     2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

 

 1. Mohelnice před čp. 24

   

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. Papír, barva šedá

 2. Plasty, PET lahve, barva žlutá

 3. Sklo, barva bílá

   

 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů,

              než pro které jsou určeny.

   

   

   

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce i elektronické úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

   

 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   

   

   

  Čl. 5

  Sběr a svoz objemného odpadu

   

 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce,matrace,nábytek … ).

   

   

 4. Objemný odpad lzeodevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve městě Nepomuk – část Dvorec.

 

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

   

  Čl. 6

  Shromažďování směsného komunálního odpadu

   

 2. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 3. typizované sběrné nádoby (např. popelnice, a igelitové pytle …) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

   

 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

   

  Čl. 7

  Nakládáni s biologickým odpadem

    

  1. Biologickým odpadem se rozumí odpad rostlinného původu, odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve městě Nepomuk – část Dvorec.

    

    

   Čl. 8

   Nakládáni s kovovým odpadem

    

   1. Kovový odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve městě

    Nepomuk – část Dvorec.

   2. Kovový odpad lze také odevzdávat do Kovošrot Nepomuk s.r.o.

     

    Čl.9

    Nakládání se stavebním odpadem

     

 5. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

   

 6. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

   

 7. „Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat např. kontejner,který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad Mohelnice “.

   

  Čl. 8

  Závěrečná ustanovení

   

 8. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č.1/2003, o nakládání s komunálním odpadem ze dne 3.2.2003.

   

 9. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.4.2015.

   

   

   

   

     ……………….                                                                                        ..……………….    

                                                                                                 

      místostarosta                                                                                             starosta

   

   

  Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 22.3.2015

   

  Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  8.4.2015 

   

   

 

1          )

                1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

 

2          )

                        2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

 

Vyvěšeno: 23. 3. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět